Satori Rei Courses by distance (2) Satori Rei Prices 2015